Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Parks

Lokacija: severovzhodna Grčija v bližini grško-bolgarske meje
Površina: 173.150 ha
Leto ustanovitve: 2009
Naravovarstveni pomen: sedem (7) območij Parka vključenih v omrežje Natura 2000 v skladu s Habitatno direktivo 92/43/EEC in 2009/147/EC, dve (2) območji opredeljeni kot posebni varstveni območji SPA in pet (5) območij kot območja, pomembna za skupnost SCI; 2 območji  opredeljeni kot ohranjena naravna spomenika, sedem (7) kot naravni rezervati v skladu z grško zakonodajo, tri (3) območja pa je Evropski svet razglasil za biogenetsko bogastvo.

Krajinski Park Sölktäler GmbH, eden izmed največjih avstrijskih krajinskih parkov,  leži v vzhodnih Alpah na avstrijskem Štajerskem. Glavne naloge Parka temeljijo na zaščiti, izobraževanju, rekreaciji in regionalnem razvoju. Aktivnosti Parka vključujejo uresničevanje naravovarstvenih projektov in konceptov turističnega razvoja ter podporo štirim naravovarstvenim šolam prek različnih naravovarstvenih in izobraževalnih pobud.
Park s svojim naravnim bogastvom gosti 5 posebnih varstvenih območij SPA, 5 območij, pomembnih za skupnost SCI, ki vključujejo Schwarzensee (jezero) in marmorno jamo Sölker. Od leta 2004 si Park prizadeva prebivalstvo ozaveščati z identiteto in pomenom naravnih vrednost, na katere bi bilo treba gledati kot na bogat okvir, primeren za življenje in delo.

Operativno območje Direktorata Narodnega parka Donava-Ipoly (DNPDI) pokriva 1.354.903 ha na osrednjem Madžarskem, vključno z 128.771 ha zavarovanih območij, kjer je DNPDI naravovarstveni upravljavec območja.

DNPDI neposredno upravlja 13.000 ha operativnega območja (za nadaljnje informacije v madžarščini glej http://dinpi.hu/index.php?pg=menu_1393).

Direktorat Narodnega parka Donava-Ipoly se je projektu BIOEUPARKS pridružil zato, ker biomasni postranski proizvod, ki izhaja iz naravovarstvenega upravljanja, pogosto obleži v gozdu brez naravovarstvenih preferenc ali celo v nasprotju z njimi. Med projektom bodo preučene možnosti trajnostne rabe biomase kot energetskega vira. Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko DNPDI načrtuje možnosti uporabe biomase za ogrevanje v svojih objektih. Po drugi strani pa bi bilo biomaso mogoče uporabiti v že obstoječih  toplotnih napravah na biomaso v območju. Če bi to pomenilo znižanje stroškov za ogrevanje in rabe fosilnih goriv, bi to lahko bil dober zgled za druge deležnike v območju (npr. inštitucije lokalnih uprav, šole) in spodbuda za naložbe v drugih delih države.

Površina: 73.695,00 ha
Regija: Kalabrija
Province: Catanzaro, Cosenza, Crotone
Občine: Acri, Albi, Aprigliano, Bocchigliero, Celico, Corigliano Calabro, Cotronei, Longobucco, Magisano, Mesoraca, Pedace, Petilia Policastro, Petronà, San Giovanni in Fiore, Savelli, Serra Pedace, Sersale, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Taverna, Zagarise
Ustanovitveni akt: L 344 8/10/1997 - DPR 14/11/2002
Uradni seznam PA: EUAP0550
Vodstvo: Ente Parco Nazionale della Sila

Lokacija: vzhodna Slovenija, zahodno od Sotle (mejna reka s Hrvaško)
Površina: 206 km2
Leto ustanovitve parka: 1981
Naravni pomen: 89 naravnih vrednot, skoraj ves park je ekološko pomembno območje, območje Natura 2000 (SPA) za 12 vrst ptic, območje Natura 2000 (SCI) za 15 živalskih vrst in sedem habitatnih tipov.
Mednarodni pomen: UNESCO – MAB biosferni rezervat Kozjansko & Obsotelje

Na stiku med Alpami in Panonsko nižino so ljudje in narava ustvarili edinstven mozaik cvetočih travnikov, tradicionalnih visokodebelnih sadovnjakov, vinogradov, domačij in poti, ki vodijo do njih. V tej mikroregiji se kulturna krajina, posejana z gradovi, samostani in cerkvami, prepleta s strmimi gozdnatimi pobočji, skritimi potoki in slikovitimi soteskami.
Edinstvena harmonija kozjanske krajine navdaja  obiskovalce z neponovljivimi vtisi. Park se prilagaja željam in interesom javnosti z organiziranjem naravoslovnih dni ali študentskih (osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih) raziskovalnih taborov, vodenih ogledov srednjeveških trgov in gradov, starih mlinov, romarskih cerkva in turističnih kmetij za predhodno najavljene skupine.