Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Rodopi Mountain Range National Park, Greece

Lokacija: severovzhodna Grčija v bližini grško-bolgarske meje
Površina: 173.150 ha
Leto ustanovitve: 2009
Naravovarstveni pomen: sedem (7) območij Parka vključenih v omrežje Natura 2000 v skladu s Habitatno direktivo 92/43/EEC in 2009/147/EC, dve (2) območji opredeljeni kot posebni varstveni območji SPA in pet (5) območij kot območja, pomembna za skupnost SCI; 2 območji  opredeljeni kot ohranjena naravna spomenika, sedem (7) kot naravni rezervati v skladu z grško zakonodajo, tri (3) območja pa je Evropski svet razglasil za biogenetsko bogastvo.
Vodstvo: Upravljavski organ Narodnega parka Rodopi

Rodopsko gorstvo odlikuje velika pestrost ekosistemov Balkanskega polotoka. Tu lahko najdemo kar 60 % evropskih vrst, kar je tudi glavni razlog, da Rodopsko gorstvo velja za eno najpomembnejših območij v Evropi.
Ta omembe vredna pestrost ekosistemov je predvsem posledica geografske lege Rodopov, njihova geološka sestava in tudi dejstvo, da Rodopsko gorstvo ni bilo prekrito z ledom med zadnjo ledeno dobo. Posledica tega je bila, da so Rodopi postali zatočišče za mnoge vrste iz srednje in severne Evrope in da so danes njihova južna meja razširjenosti. Znotraj Narodnega parka Rodopi, ki se lahko pohvali z najmanj degradiranimi naravnimi ekosistemi, uspevajo največji in naboj produktivni gozdovi v Grčiji. Prav zato lahko v njem najdemo mnoge živalske vrste, ki so deležne posebnega upravljanja, kot na primer rjavi medved (Ursus arctos L.), gams (Rupicapra rupicapra ssp. balcanica L.), divji petelin (Tetrao urogallus L. - Pic. 1), gozdni jereb (Tetrastes bonasia L.) itd.

adidas Yeezy kaufen