Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Danube Ipoly National Park, Hungary

Operativno območje Direktorata Narodnega parka Donava-Ipoly (DNPDI) pokriva 1.354.903 ha na osrednjem Madžarskem, vključno z 128.771 ha zavarovanih območij, kjer je DNPDI naravovarstveni upravljavec območja.

DNPDI neposredno upravlja 13.000 ha operativnega območja (za nadaljnje informacije v madžarščini glej http://dinpi.hu/index.php?pg=menu_1393).

Direktorat Narodnega parka Donava-Ipoly se je projektu BIOEUPARKS pridružil zato, ker biomasni postranski proizvod, ki izhaja iz naravovarstvenega upravljanja, pogosto obleži v gozdu brez naravovarstvenih preferenc ali celo v nasprotju z njimi. Med projektom bodo preučene možnosti trajnostne rabe biomase kot energetskega vira. Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko DNPDI načrtuje možnosti uporabe biomase za ogrevanje v svojih objektih. Po drugi strani pa bi bilo biomaso mogoče uporabiti v že obstoječih  toplotnih napravah na biomaso v območju. Če bi to pomenilo znižanje stroškov za ogrevanje in rabe fosilnih goriv, bi to lahko bil dober zgled za druge deležnike v območju (npr. inštitucije lokalnih uprav, šole) in spodbuda za naložbe v drugih delih države.

Na Madžarskem pravni predpisi v povezavi z naravovarstvom, gozdarstvom, kmetijstvom, preprečevanjem erozije tal in zaščito krajine pogosto vključujejo trajnostne zahteve. Pa vendar je raba biomase tako kompleksen problem, da mora DNPDI natančno preučiti naravovarstvene, okoljske, družbene in ekonomske vidike trajnostnega razvoja za vsako lokalno oskrbovalno verigo z biomaso. To pa je tako zapletena naloga, da terja vključitev vseh deležnikov.

Trajnostni razvoj je mogoče nadzorovati nadvse varno v takšnih primerih, kjer celotno oskrbovalno verigo z biomaso od žetve do pretvorbe v energijo nadzira DNPDI. Prednost je bila zato dana območjem, ki jih upravlja DNPDI.  

Kot drugi korak je bila prednost – predvsem zaradi družbenih trajnostnih zahtev – dana zagotavljanju biomase (drv), ki jo za lokalne prebivalce in podjetnike proizvaja DNPDI.

Nenazadnje spodbujamo ustanavljanje verig za trajnostno oskrbo z biomaso v zavarovanih območjih, ki jih upravljajo (jih imajo v lasti) drugi – glavne partnerice bi lahko bile gozdarske družbe.

DNPDI daje poudarek okolju prijaznim operacijam, to pa je razlog, da je bil razvoj obnovljive energije tudi del njegovih prejšnjih projektov. V DNPDI-jevem Središču za okoljsko vzgojo Kiralyret je v rabi sončna energija. V Središču za obiskovalce Naravnega rezervata Sas Hill je bil nameščen grelnik na biomaso, s prvo pilotno oskrbovalno verigo za lesno biomaso Operativnega območja Direktorata Narodnega parka Donava-Ipoly pa so se tudi začele prve dejavnosti v okviru projekta BIOEUPARKS. V okviru tega projekta se lahko v oskrbovalno verigo za biomaso vključijo nova območja. S tem se bo povečala poraba toplotne energije in preučiti bo treba dolgoročno vzdržnost oskrbovalne verige.

Največji del lesne energije, ki jo v tem območju proizvedejo državne gozdarske družbe, nastaja v orjaških biomasnih obratih, ki delujejo dlje od izvora biomase. S pomočjo tega projekta načrtujemo postavitev dolgoročnih lokalnih malih oskrbovalnih verig in povečanje deleža manj vredne lesne biomase kot rezultat naravovarstvenega upravljanja v energijski rabi biomase.

Air Jordan XVII 17