Developing an efficient and sustainable biomass supply chain in 5 European Nature Parks

Frequently Asked Questions


Projekt BIOEUPARKS se izvaja pod okriljem programa IEE (Intelligent Energy – Europe) v okviru prioritete lesna biomasa. Poslanstvo projekta je organizirati oziroma povečati lokalne biomasne verige iz gozdov s trajnostnim gospodarjenjem ter iz kmetijskih ostankov do končnih porabnikov v petih evropskih naravnih parkih. Projekt podpira kratke,  lokalne verige ter proizvodnjo energije manjšega obsega. Cilji in poslanstvo projekta se bodo dosegli s pristopom, ki predvideva sonačrtovanje in sooblikovanje s ključnimi lokalnimi akterji. V ta namen bodo organizirana številna srečanja, okrogle mize in individualni razgovori, katerih namen bo preseči morebitne ovire in konflikte med posameznimi akterji.

Projekt bo v nadaljevanju prispeval tudi k temu, da bodo upravljavci zavarovanih območij pridobili določene izkušnje pri trajnostni rabi biomase znotraj zavarovanih območij.

Kakšni so pričakovani rezultati projekta?

197.626,05 ton "trdne biomase" na zalogi letno
50.394,64 kWhel / leto proizvedenih iz SPTE ter 459.480,57 kWhth / leto toplotne energije
330 usposobljenih upraviteljev naravnih parkov, inženirjev ter tehnikov
100 udeležencev mednarodne konference
• S projektom bomo dosegli vsaj 100 naravnih parkov
360 lokalnih ključnih akterjev in deležnikov (javnih in zasebnih) bo vključenih v delavnice, organizirane na nivoju države, 5.000 državljanov in splošne javnosti bo obveščenih o projektu, skupno 7.500, če upoštevamo še države, ki niso neposredno vključene v projekt.

Nike

V času trajanja projekta bo v petih evropskih parkih  razvita metodologija, ki bo pomagala pri osnovanju, upravljanju in umeščanju lokalnih biomasnih verig. Projekt bo tako prispeval k:

 • trajnostnemu upravljanju okolja – kako rabiti biomaso za proizvodnjo energije v zavarovanih območjih, da le to ne bi negativno vplivalo na okolje in prebivalce zavarovanih območij;
 • povezovanju in delu z domačini – vključevanje različnih deležnikov v projekt je zagotovilo za transparentno in dolgoročno sodelovanje z vsemi ključnimi akterji pri projektu;
 • dolgoročnim ugodnim učinkom – biomasne proizvodne verige bodo delovale tudi po zaključku projekta in sicer v danih socialnih, gospodarskih in ekonomskih razmerah;
 • k povečanju gospodarske aktivnosti v lokalnem okolju
NIKE HYPERLIVE EP

Evropska komisija je izdala nevezavezujoča merila za trajnostno izkoriščanje biomase. Le ta so namenjena za energetske naprave, ki proizvajajo vsaj 1MW električne ali termalne energije

 • Prepoveduje se uporaba biomase iz biotsko zelo raznovrstnih območij
 • Biogoriva morajo oddajati vsaj 35% manj toplogrednih plinov v okolje v primerjavi s fosilnimi gorivi (za nove objekte je to priporočilo do 50% v letu 2017 in 60% v letu 2018)
 • Nacionalna biogoriva se propagirajo za visoko učinkovite objekte
 • Spremlja se porabe biomase v celotni Evropi in sicer zaradi zagotavljanja tranosti

(source: European Commission)

Air Jordan V Low Supreme

Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (NREAP), je nacionalni akcijski načrt, ki so ga morale vse države članice  sporočiti Evropski komisiji do 30. junija 2010. Načrt časovno podrobno določa, kako nameravajo posamezne države doseči pravno zavezujoče cilje do leta 2020 glede porabe obnovljivih virov energije kot to zahteva 4. člen  Direktive o obnovljivih virih energije. Država članica v načrtu določa sektorske cilje in tehnologijo, ki jo bo uporabljala za zagotavljanje ciljev.

Načrt vsebuje:

 • Obnovljive vire energije za električno energijo, ogrevanje, hlajenje in promet
 • Načrt različnih obnovljivih tehnologij
 • Ukrepe politike za doseganje nacionalnih ciljev v sodelovanju z lokalno, regionalno in nacionalno oblastjo
 • Načrtovane projektne aktivnosti skupaj z drugimi državami
 • Razvoj nacionalne politike glede biomasnih virov
 • Ukrepe za zagotovitev, da so merila za  biogoriva, ki se uporabljajo za zagotavljanje ciljev v skladu z EU trajnostna

(source: European Commission)

Nike Shox Deliver Men Shoes Fade Dark Blue silver Casual Trainers Sneakers 317547

Na spletni strani Evropske komisije: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans

Nike Phantom Vision DF FG

Evropska unija je sprejela marca 2007 Energy & Climate Package. Ta načrt vsebuje ambiciozno dosego energetskih in podnebnih ciljev 3x20, kar pomeni: zmanjšanje emisij za 20%, 20% naj bi se povečala uporaba obnovljivih  virov energije, 20% naj bi se povečala energetska učinkovitost do leta 2020.
Da bi dosegli te cilje, morajo države članice sprejeti zavezujoče nacionalne cilje za povečanje deleža obnovljivih virov energije do leta 2020.
Nacionalni cilji bodo v celoti doseženi, če se bo poraba obnovljivih virov zvečala za 20%, kar je dvakratno povečanje iz leta 2010, prav tako je potrebno za 10% zmanjšati porabo virov energije v prometnem sektorju.
Tudi zmanjšanje emisij toplogrednih plinov bo omogočilo zmanjšanje odvisnosti EU od energije iz uvoza.

Click here to read the OVERVIEW OF EUROPE 2020 TARGETS

Nike Air Jordan 11Lab4 Retro 4 Patent Leather